Popis čištění

Čistící proces se skládá ze sekvence několika technologických postupů.

Odpadní voda natéká do neprovzdušňovaného prostoru (1), kde dochází k biologickému odbourávání dusíku a jsou vytvořeny podmínky pro částečné biologické odbourávání fosforu. V této části zároveň dochází k mechanickému předčištění přitékajících odpadních vod a rozkládání tuhého znečištění.

Dále odpadní voda gravitačně vtéká do provzdušňovaného aktivačního prostoru (2) s nízkozatěžovanou aktivací, kde za přítomnosti kyslíku dochází k biologické degradaci organického znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Vzduch do provzdušňovacího systému dodává membránový kompresor neboli dmychadlo s bočním kanálkem (vysokotlaký ventilátor), které jsou umístěny mimo biologický reaktor. Tlakový vzduch je vháněn do provzdušňovaného prostoru přes jemnobublinné aerační elementy.

Dalším stupněm čištění je separace (s jednoduchou a rušenou sedimentací)(3), kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu, přičemž vyčištěná voda se vypouští do toku, do vsaku, nebo se recykluje a odsazený aktivovaný kal se vrací do systému přečerpáváním ze dna dosazovacího prostoru do neprovzdušňovaného resp. provzdušňovaného prostoru. Pro zvýšení výkonu ČOV a z důvodu zabránění vyplavování aktivního kalu z ČOV je na odtokovém potrubí namontováno zařízení(4), které vytváří akumulační zónu s kapacitou odtoku 160 l/hod.

popis čištění | technologické a technické parametry | technologické schéma | garantované hodnoty | osazení ČOV | doplňky | eurocertifikát | výhody ČOV AT | návratnost investice | galerie | cenová nabídka